Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a (2016. április 27-én elfogadott) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete 13. cikke alapján (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”)

Abban az esetben, ha személyes adatokat nyújt át számunkra, mi mint adatkezelő számára (továbbiakban: “HB Reavis” vagy “ mi”):

 1. HB REAVIS HUNGARY Kft. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. Ép. 3. emelet. cégjegyzékszám: Cg. 01 09 876641

 1. HB Reavis Construction Hungary Kft. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. Ép. 3. emelet. cégjegyzékszám: Cg 01 09 986093
 1. KM Ingatlanbérbeadási Kft. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. Ép. 3. emelet. cégjegyzékszám: Cg. 01 09 331454
 1. AGORA Budapest Kft. székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. Ép. 3. emelet. cégjegyzékszám: Cg. 01 09 198895

szeretnénk tájékoztatni az Ön személyes adatait érintő adatkezelési eljárásunkról és az ezzel kapcsolatos jogairól.

A HB Reavis a HB Reavis Csoport tagja, amely magába foglalja a luxembourgi székhelyű HB Reavis Holding S.A. alá tartozó összes konszolidált társaságot, (továbbiakban “HB Reavis Csoport”), emiatt az Adatkezelési Tájékoztatóban a HB Reavis Csoportra utalások találhatóak.

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?
 1. Potenciális munkvállaló jelöltek kiválasztása.
 1. Kölcsönös kommunikáció.
 1. Az ingatlan védelem, munkavállalóink és látogatóink biztonságának biztosítása.
 1. Eseményeink reklámozása.
 1. Emlékeztetők küldése.
Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

1) A HB Reavisnél fennálló szabad pozició esetén a legjobb jelöltet keressük a pozícióra. Ennek érdekében önéletrajzokat gyűjtünk közvetlenül a jelentkezőktől vagy harmadik személyektől, akik potenciális jelölteket ajánlanak számunkra. Azt követően, hogy átnézzük a jelentkezők önéletrajzait, meghívjuk őket egy személyes interjúra, amelyet követően további információkat küldünk számukra. Abban az esetben, ha az adott időpontban nincs szabad pozíció vagy a jelentkező az adott pozícióra nem nyert felvételt, hozzájárulást követően az önéletrajzokat tárolhatjuk a jövőbeni pozíciók szabaddá válása esetére.

2) Filozófiánk az, hogy mindig legyünk nyitottak és átláthatóak. Ebbe beleértendő, hogy nyitottak legyünk a kommunikációra bárkivel, aki a HB Reavis iránt érdeklődik. Annak érdekében, hogy elérjük ezt a célunkat, több lehetőséget is felajánlunk a kapcsolatfelvételre. Emellett elérhetővé tettük munkavállalóink e-mail címeit, azért, hogy épületeinkkel vagy üzleti tevékenységünkkel felmerülő kérdés esetén fel lehessen velünk venni a kapcsolatot. Továbbá, személyes adatait kezeljük a hatékony, hibátlan és egyértelmű kommunikáció érdekében.

3) Üzleti tevékenységünk kulcsfontosságú eleme, legfontosabb prioritása, hogy épületeink és az azokat használó személyek biztonságát garantáljuk. Ennek biztosítása érdekében videomegfigyelő rendszereket (CCTV) telepítettünk. Amikor Ön belép az épületbe vagy annak közvetlen közelében halad el, akkor a CCTV rögzítheti Önt.

4) Továbbá, kezelhetjük személyes adatait, azáltal, hogy fényképet és audiovizális felvételt készítünk Önről, amelyeket abból a célból és jogos érdekből használunk fel, hogy segítséget nyújtson a HB Reavis brand és üzleti jóhírnevünk fejlesztéséhez azzal, hogy hírleveleinket és az eseményeinkhez, illetve üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódó marketing  anyagokat megküldjük és közzétesszük a fényképeket (amelyeken feltűnhet) és audiovizuális feltételeket közösségi media oldalainkon mint a YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter és Instagram vagy más csatornán keresztül mint például a honlapunkon.

5) Kezelhetjük személyes adatait abból a célból is, hogy emlékeztetőket küldjünk Önnek honlapunkról származó űrlapokról, amelyeket nem küldött el. Amikor Ön elkezd kitölteni egy a honlapunkon elérhető űrlapot, akkor mi automatikusan a kitöltött személyes adatait kezeljük. Esetenként elfelejtheti elküldeni az űrlapot, ilyenkor az automatikusan elmentett személyes adatait használjuk arra, hogy emlékeztessük az űrlap kitöltésének befejezésére vagy a kitöltött űrlap elküldésére.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

1) Abban az esetben, ha önéletrajzát kifejezetten egy szabad pozicióval kapcsolatban küldi meg nekünk, személyes adatatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja alapján szerződés teljesítéséhez szükségesen vagy szerződés kötést megelőzően az Ön kérése alapján kezeljük (ha nem adja meg személyes adatait számunkra, akkor nem tudunk kapcsolatba lépni Önnel). Ha azt szeretné, hogy önéletrajzát a kiválasztási folyamatot követően is megőrizzük vagy jelentkezéskor nem jelölt meg poziciót, akkor személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (a) pontja alapján kezeljük.

2) Ha felveszi velünk a kapcsolatot vagy valamely munkavállalónkkal e-mailen vagy honlapon keresztül, akkor a GDPR 6.cikk (1) (f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük személyes adatait.

3) A GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük személyes adatait, ha jogaink és érdekeink védelme érdekében és az épületeinkben a biztonság garantálása miatt kezeljük személyes adatait.

4) Ha eseményeinket és szolgáltatásainkat reklámozzuk, akkor személyes adatait jogos érdekből a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük.

5) El nem küldött űrlapokról szóló emlékeztető küldése esetén jogos érdekből a a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük személyes adatait.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

1) Önéletrajzban szereplő személyes adatok, (mint pl.: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.).

2) Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

3) Audiovizuális kép Önről.

4) Fénykép és/ vagy audiovizuális kép Önről.

5) Személyes adat, amelyet honlapunkon keresztül adott meg ( mint pl: név, vezetéknév, e-mail, telefonszám stb.)

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

1) Abban az esetben, ha kifejezetten egy szabad pozcióra jelentkezik, akkor személyes adatait a kiválasztási folyamat végéig tároljuk. Ha Ön hozzájárul, hogy önéletrajzát tároljuk a jövőbeni szaban pozícióinkhoz, akkor azt 2 évig tároljuk.

2) Ha e-mailen vagy weboldalon keresztül veszi fel a kapcsolatot velünk vagy munkavállalónkkal, akkor addig tároljuk személyes adatát, amíg le nem iratkozik az adatbázisunkból.

3) CCTV esetében 15 napig tároljuk személyes adatait.

4) Kifejezetten annyi ideig tároljuk személyes adatait, amíg az adott cél érdekében szükséges.

5) Személyes adatait 30 napig tároljuk.

Amint nem szükséges a személyes adatainak ismerete a kezelésre okot adó cél megvalósítához, az adatokat töröljük, kivéve, ha az elévülési időszak az alkalmazandó jogszabályi előírások alapján ennél hosszabb. Egyes adatokat, levelezéseket megőrzünk addig amíg, a szerződést megelőző vagy szerződéses jogviszonyból származó követelések benyújtására fennálló határidő le nem jár, vagy az adatmegőrzési jogszabályi követelmények betartása végett.

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Megoszthatjuk az Ön személyes adatait a HB Reavis Csoporton belüli társaságokkal vagy üzleti partnereinkkel, akikkel mint adatfeldolgozókkal, adatkezelőkkel és közös adatkezelőkkel megállapodást kötöttünk. Megadhatjuk továbbá az Ön személyes adatait hatóságok, különös tekintettel bíróságok, rendvédelmi szervek (rendőrség és ügyészség) részére, kizárólag a jogszabályok által meghatározott mértékben és keretek között.

Kitől kapjuk a személyes adatokat?
Személyes adatait Öntől kapjuk.

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat?

Nem, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárásokat.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

Egyéb információk:

Személyes adatokat, igazolt esetben jogi ügyek megoldása céljából, beleértve a hatósági kötelezettségek teljesítését és lehetséges jogi védelem keresése/vizsgálata érdekében is kezelhetünk. Személyes adatokat tárolhatunk közérdek, tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatásokhoz.

Önnek milyen jogai vannak?

Az Ön, mint érintett jogai az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a  GDPR III. fejezetében vannak megjelölve, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:

 • Az érintett hozzáférési joga
 • A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása
 • Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén
 • Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja
 • Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog
 • Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által
 • Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga
 • Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com

Írásban: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B.ép. 3. Em.,

Telefonszám: +421 918 723 243

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetősége az alábbi linken találhat:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

RSVP

Hoppá! Az űrlap nem található.